Regulamin serwisu

§ 1 – Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.bhnstaszow.pl
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
 1. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204),
 2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 15 poz. 93 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926),
 4. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.  Dz. U. Nr 90, poz. 631).
 1. Słownik:
 1. Usługodawca – Biuro Projektowe – Biuro Handlu Nieruchomościami Jackowski Leszek z siedzibą w Staszowie (28-200) przy ul. Kościelnej 12a.
 2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym: www.bhnstaszow.pl  prowadzony i będący własnością Usługodawcy;
 3. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej;
 4. Użytkownik – każdy korzystający z Serwisu, w szczególności: Użytkownik indywidualny, Partner, bądź nie posiadająca Konta w Serwisie inna osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. ;
 5. Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która założyła Konto w Serwisie, aby zamieścić ogłoszenie w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub zarobkową;
 6. Partner – przedsiębiorca świadczący usługi na rzecz Właściciela Nieruchomości w zakresie: sprzedaży, wynajmu lub zamiany nieruchomości, w szczególności biuro nieruchomości oraz zarządca nieruchomości, jak również przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, bądź wynajmu Nieruchomości (deweloper, spółdzielnia),  jak również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na podstawie pełnomocnictwa lub umowy podejmuje czynności na rzecz Właściciela Nieruchomości zmierzające do sprzedaży, wynajmu lub zamiany nieruchomości;
 7. Nieruchomość – nieruchomości zgodnie z opisem w art. 46 Kodeksu Cywilnego, jak również spółdzielcze własnościowe prawa, prawa użytkowania wieczystego gruntu, nieruchomości budynkowe, wierzytelności, prawa wynikające z zawartych umów najmu/dzierżawy,  jak również udziały w spółkach prawa handlowego władających „Nieruchomościami”. Za „Nieruchomości” będące we władaniu spółek prawa handlowego rozumie się wszystkie typy „Nieruchomości” opisane w niniejszej definicji;
 8. Właściciel nieruchomości – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej legitymująca się jakimkolwiek tytułem do Nieruchomości pozwalającym korzystać i rozporządzać nią, w szczególności wpisana do księgi wieczystej nieruchomości, jako właściciel, uprawniony, bądź użytkownik wieczysty;
 9. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu Danych osobowych w formularzu rejestracyjnym, prowadząca do założenia Konta;
 10. Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi Telekontaktu, która po zakończonej procedurze założenia Konta na zasadach określonych w § 9 staje się Użytkownikiem indywidualnym lub Partnerem;
 11. Dane – informacje zamieszczane przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera w Serwisie;
 12. Dane osobowe – zbiór danych Użytkownika indywidualnego lub Partnera o charakterze osobowym, przetwarzanych przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług;
 13. Pliki – pliki graficzne, video oraz innego formatu udostępniane przez Użytkownika indywidualnego lub Partenra w Serwisie;
 14. Ogłoszenie – publikacja w Serwisie informacji o ofercie sprzedaży, najmu lub  zamianie nieruchomości. Ogłoszeniem jest również publikacja informacji o inwestycji deweloperskiej, która stanowi jednolity kompleks grupy nieruchomości. Ogłoszenia publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 15 poz. 93 z późn. zm.), chyba, że opis zawarty w ogłoszeniu stanowi inaczej.

§ 2 – Ogólne warunki korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. Dla korzystania z Serwisu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 2. Przed dokonaniem Rejestracji Użytkownik lub Partner zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności i dokonać ich akceptacji.
 3. Zawartość  Serwisu stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.
 4. Usługodawca świadczy Usługę poprzez udostępnienie możliwości publikowania ogłoszeń na stronie internetowej Serwisu.

§ 3 – Rejestracja

 1. W celu korzystania z Serwisu Użytkownik indywidualny lub Partner dokonuje bezpłatnej Rejestracji.
 2. Dokonanie Rejestracji odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu.
 3. Formularz rejestracyjny zawiera pola, których wypełnienie jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonania Rejestracji.
 4. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik indywidualny i Partner podają w szczególności:
 1. login,
 2. hasło,
 3. adres e-mail,
 1. Użytkownicy indywidualni i Partnerzy zobowiązani są do podania prawdziwych Danych osobowych i ponoszą z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną.
 2. Poprzez akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności Użytkownicy indywidualni, Odbiorcy i Partnerzy zobowiązują się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4 – Konto

 1. Korzystanie z wszystkich Usług Serwisu  możliwe jest tylko dla posiadaczy Kont, którzy dokonali poprawnej rejestracji.
 2. Użytkownik indywidualny i Partner dokonują logowania do swojego Konta przy użyciu loginu oraz hasła.
 3. Hasło ma charakter poufny, zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim.
 4. Odzyskiwanie hasła następuje na podstawie aktualnie przypisanego do Konta adresu e-mail.
 5. Do jednego adresu e-mail może być przypisane tylko jedno Konto.
 6. W ramach wygenerowanego Konta, jego posiadacz może w szczególności:
 1. Publikować ogłoszenia;
 2. Edytować zamieszczone ogłoszenia;
 3. Dodawać ogłoszenia do listy obserwowanych ogłoszeń;
 4. Wstrzymywać publikację ogłoszenia;
 5. Korzystać z innych usług serwisu określonych w § 8 niniejszego Regulaminu.
 1. Posiadacze Kont zobowiązują się nie umieszczać w Serwisie, w szczególności w publikowanym  ogłoszeniu treści wulgarnych, o charakterze erotycznym, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 2. Niedozwolonym jest korzystanie z Serwisu w celach badawczych, analitycznych oraz w celu przeprowadzania sondaży publicznych.
 3. Usunięcie Konta przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera wiąże się z bezpowrotną utratą jego danych osobowych zamieszczonych w Serwisie.

§ 5 – Ogólna procedura zamieszczania ogłoszeń

 1. Serwis umożliwia publikacje ogłoszeń dotyczących:
 1. Sprzedaży nieruchomości
 2. Wynajmu nieruchomości
 3. Zamiany nieruchomości
 4. Kupna nieruchomości
 1. Przesłanie  ogłoszenia poprzez formularz na stronie internetowej www.bhnstaszow.pl nie jest równoznaczny z zamieszczeniem ogłoszenia w serwisie ogłoszeniowym www.bhnstaszow.pl  . W celu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej należy podpisać stosowną umowę w Biurze Handlu Nieruchomościami  przy ul. Kościelna 12a , 28-200 Staszów.
 2. Publikacja kilku ogłoszeń dotyczących jednej nieruchomości możliwa jest wyłącznie w przypadku, gdy dotyczy różnych transakcji, wymienionych w ust. 1 powyżej.
 3. Wszystkie dane wprowadzone w formularzu dodawania ogłoszenia powinny być prawdziwe i aktualne. W szczególności warunkiem dodania ogłoszenia jest podanie lokalizacji nieruchomości z dokładnością do numeru budynku lub numeru działki ewidencyjnej.
 4. Niedozwolone są działania polegające na manipulacji niektórymi danymi dotyczącymi nieruchomości, w szczególności w celu wielokrotnej publikacji ogłoszenia.
 5. Jeżeli Usługodawca poweźmie podejrzenie o przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zastrzega prawo do  kontaktu z publikującym ogłoszenie celem weryfikacji jego prawdziwości.
 6. W przypadku niedostosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo w szczególności:
 1. Wstrzymać publikację ogłoszenia,
 2. Zablokować ogłoszenie,
 3. Zablokować konto,
 4. Usunąć konto.
 1. Ogłoszenia mogą posiadać następujące statusy:
 1. Ogłoszenie Aktywne – znajdujące się w trakcie publikacji;
 2. Ogłoszenie Nieaktywne – znajdujące się w stanie wstrzymania publikacji, dokonanego przez Usługodawcę, Użytkownika indywidualnego lub Partnera;
 3. Ogłoszenie zablokowane – znajdujące się w stanie uniemożliwiającym dalszą publikację;
 4. Ogłoszenie usunięte – niewidoczne w panelu Użytkownika indywidualnego lub Partnera.
 1. Ogłoszenia w Serwisie mogą być opublikowane wyłącznie przez Użytkowników indywidualnych, Partnerów lub Usługodawcę.

§ 6 – Zasady publikacji ogłoszeń przez Użytkowników indywidualnych

 1. Zamieszczanie ogłoszeń w Serwisie przez Użytkowników indywidualnych jest bezpłatne.
 2. Jeżeli sposób korzystania z konta przez Użytkownika indywidualnego, w szczególności ze względu na częstotliwość dodawnych ogłoszeń, jak również ich ilość i zoorganizowany charakter będzie wskazywał. Usługodawca zastrzega blokadę Konta oraz ewentualny kontakt w celu weryfikacji i ustalenia statusu podmiotu publikującego ogłoszenie.

§8 – Telekontakt

 1. Usługodawca umożliwia bezpłatną usługę zakładania Konta i  zamieszczania ogłoszeń.
 2. Poprzez rozmowę telefoniczną Usługodawca uzyskuje niezbędne informacje potrzebne do założenia Konta oraz przygotowania ogłoszenia do publikacji.
 3. Odbiorca przed rozpoczęciem świadczenia usługi telekontaktu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych dotyczących ogłoszenia i ponosi odpowiedzialność za prawdziwość tych danych.
 4. Ogłoszenie uzyskuje status aktywnego wyłącznie po uprzedniej akceptacji Odbiorcy.
 5. Odbiorca przed aktywowaniem Konta zobowiązany jest zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności oraz dokonać ich akceptacji.
 6. W momencie dokonania akceptacji założonego Konta Odbiorca staje się Użytkownikiem indywidualnym lub Partnerem i od tego momentu ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść, formę oraz prawdziwość ogłoszenia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Podczas świadczenia usługi Telekontaktu odbiorca oświadcza o fakcie bycia Użytkownikiem indywidualnym lub Partnerem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 8. Przed dokonaniem publikacji ogłoszenia Odbiorca ma prawo edycji ogłoszenia oraz Konta.

§ 10 – Niedozwolone działania

 1. Użytkownik indywidualny  zobowiązują się korzystać z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz w sposób odpowiadający charakterowi działalności prowadzonej przez Usługodawcę.
 2. Użytkownik indywidualny i Partner zobowiązują się powstrzymać od wszelkich działań których skutkiem byłaby destabilizacja działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.
 3. Podczas korzystania z Serwisu zabrania się w szczególności:
 • przekazywania innym korzystającym z Serwisu niechcianych lub sprzecznych z prawem wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub telefonu.
 • publikacji w Serwisie treści wulgarnych, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, narodowościowych, religijnych, promujących lub sprzyjających przestępczym działaniom, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, obraźliwych lub stanowiących naruszenie innych dóbr prawnie chronionych,
 • publikacji w Serwisie fotografii innej nieruchomości niż ta, której ogłoszenie dotyczy,
 • publikacji w Serwisie innych fotografii niezwiązanych bezpośrednio z ogłaszaną nieruchomością,
 • zamieszczania w Serwisie reklam, logotypów lub linków do innych stron internetowych,
 • zamieszczania w ramach dodawanych zdjęć znaków wodnych, napisów, tekstów, nazw firm, nazw agencji nieruchomości, nazw deweloperów, numerów telefonów, adresów,
 • publikacji w Serwisie informacji nieprawdziwych, wprowadzających w błąd,
 • publikacji w Serwisie Plików z naruszeniem praw własności intelektualnej oraz praw autorskich,
 • wykorzystywania Serwisu do zachęcania Użytkowników do korzystania z produktów lub usług jakichkolwiek innych podmiotów, w szczególności o działalności zbliżonej do prowadzonej przez Usługodawcę, bez pisemnej zgody Usługodawcy,
 • publikacji ogłoszeń dotyczących tej samej nieruchomości pod kilkoma różnymi adresami,
 • publikacji ogłoszeń wprowadzających w błąd, w szczególności co do podanej ceny, lokalizacji, czy powierzchni nieruchomości.
 1. Zabronione jest publikowanie ogłoszeń dotyczących jakichkolwiek innych usług, niezwiązanych z działalnością Usługodawcy i charakterem serwisu.
 2. W razie korzystania z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób obrażający dobre obyczaje Usługodawca może dokonać usunięcia Konta lub dokonać jego czasowego zablokowania.
 3. O usunięciu Konta lub jego zablokowaniu z przyczyn wynikających z naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik indywidualny lub Partner zostaną powiadomieni na aktualny adres e-mail lub numer telefonu wskazany przy dokonaniu rejestracji.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie określonym w § 13 niniejszego Regulaminu.

§ 11 – Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie Usług.
 2. Użytkownik, Użytkownik indywidualny i Partner przyjmują do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym  zamieści informację na stronie Serwisu.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia wszelkich praw do Serwisu, do jego całkowitej likwidacji lub zaprzestania świadczenia Usług częściowo lub w całości.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez Użytkowników indywidualnych. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za treść oraz formę Danych oraz Danych osobowych zamieszczanych przez  Partnerów w przypadku, gdy nie uczestniczył w ich wprowadzaniu lub edycji na podstawie postanowień podpisanej wcześniej umowy współpracy.
 6. Usługodawca zastrzega, iż treść artykułów i analiz umieszczanych na stronie głównej Serwisu, stanowi tylko i wyłącznie subiektywną opinię autorów i jest wyrazem ich osobistych poglądów. W związku z tym nie stanowi wiążących wytycznych dla odbiorców, a w szczególności nie należy ich traktować jako „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności zaprezentowanych informacji, autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie tresci artykułów, a w szczególnośc nie odpowiada za szkody stanowiące rezultat działań podjętych w oparciu o te informacje.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie lub wykorzystywanie do innych celów niż wskazane w niniejszym Regulaminie Danych oraz Danych osobowych Użytkowników indywidualnych i Partnerów dokonane przez innych posiadaczy kont  lub przez osoby trzecie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spory wynikłe między Użytkownikami Serwisu, w tym także między Użytkownikami indywidualnymi oraz Partnerami.

§ 12 – Prawa własności intelektualnej

 1. Zamieszczenie przez Użytkownika indywidualnego lub Partnera w Serwisie Plików lub Danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że udostępnione przez nich Dane/Pliki zostają zamieszczone w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, że Użytkownik indywidualny lub Partner posiada autorskie prawa majątkowe do Plików oraz że swym działaniem, polegającym na ich rozpowszechnianiu nie narusza praw osób trzecich.
 2. Poprzez zamieszczenie Danych/Plików lub innych materiałów Użytkownik indywidualny oraz Partner  udzielają Usługodawcy bezterminowej, niewyłącznej licencji na ich wykorzystywanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 3. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku usunięcia Konta, Dane dotyczące ogłoszenia mogą być wykorzystywane w dalszym ciągu, w szczególności dla celów statystycznych prowadzonego Serwisu.
 4. Użytkownik indywidualny i Partner mają prawo edycji zamieszczonych przez siebie Danych/Plików poprzez ich uzupełnianie, poprawianie lub usuwanie.
 5. Usługodawcy nie przysługuje prawo edycji zamieszczanych Danych, Plików, Danych osobowych i ogłoszeń w Serwisie, chyba, że odrębna umowa zawarta między Usługodawcą i Partnerem stanowi inaczej.

§ 13 – Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy indywidualni i Partnerzy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@bhnstaszow.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania, jeżeli zgłoszenie jest sformułowane w sposób jasny i przejrzysty.
 3. W razie niejasności lub potrzeby uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego, Usługodawca zwróci się o uzupełnienie zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. W razie bezskutecznego wezwania, o którym mowa w ust. 3 powyżej, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik indywidualny lub Partner zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, na aktualny adres e-mail.

§ 14 – Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników indywidualnych jest Biuro Projektowe – Biuro Handlu Nieruchomościami Jackowski Leszek z siedzibą w Staszowie (28-200) przy ul. Kościelnej 12a.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników indywidualnych wyłącznie na potrzeby realizacji świadczenia Usług związanych z obsługą Serwisu. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).
 3.  Administrator danych zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu, ale nie będzie udostępniana osobom nieupoważnionym.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla założenia Konta, które umożliwia publikacje ogłoszeń. Użytkownikom indywidualnym przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz prawo ich aktualizowania.
 6. Aktualizacja danych odbywa się drogą elektroniczną. Użytkownik indywidualny dokonuje poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych poprzez samodzielną modyfikację ustawień swojego Konta.

§ 15 – Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu w wersji umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa oraz w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pod adresem www.bhnstaszow.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 3. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik indywidualny uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony  będą starały się w pierwszej kolejności załatwiać drogą porozumienia. W razie jego braku spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296  późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Porównaj oferty

Ulubione

Ostatnio oglądane